Fysik - til læreren
Intro
modul 1 - IPAT(D)
Modul 2 - Stream
Faglige mål
Intro

Forløb til fysik

Af

Målgrupper

Fysik, niveau A, klasseundervisning og differentieret undervisning.

Forløbet er berammet til 6 moduler af 2 lektioner. Det kan såvel udvides som beskæres.

Øvrige målgrupper:

Materialet kan bruges til individuel undervisning for de særligt interesserede og/eller de særligt højtbegavede elever, der kan gå i dybden og udforske scenariemodellerne og blive udfordret af de forskellige problemstillinger. Bonusopgaverne er særligt målrettet dette, og dele af lektien er angivet som ”bonusartikler”, hvilket betyder at de primært er til højniveau.

Materialet kan også anvendes i fysik på Htx og på HF f.eks. i kortere forløb.

Der kan med fordel koordineres med undervisning i matematik, samfundsfag og geografi.

Tema og formål

Temaet er klimaforandringer og klimapolitik, samt anvendelse af scenariemodeller i de politiske processer, i ministeriernes styrelser, og i samfundsdebatten på flere arenaer: nationalt, regionalt og internationalt. Ved at have Parisaftalen og FNs verdensmål som udgangspunkt for temaet stilles der skarpt på, at eleverne udvikler deres meningshorisont og handlekompetence, og derved bliver løsningsorienterede og arbejdsmarkedsparate.

Formålet med forløbet er at:

Formål: KOMMER SNAREST

Lektier:

Timeplan:

 1. Læreren præsenterer forløbet
  - Fxxx
 2. Snak sammen to og to med side makkeren om IPAT tankegangen og modellen, løs derefter opgave 103 sammen.
 1. Læreren gennemgår noget termodynamik, energibalance og drivhuseffekt. Tag evt. udgangspunk i http://www.climate.be/textbook/pdf/Chapter_2.pdf til og med side 29.
 2. to og to; løs opgave 408 - Drivhuseffekten:
 1. I Plenum; Saml op på opgaverne og snak om jeres løsninger.
 2. Ved tavlen (Smartboard), Prøv sammen at sammensætte et scenarie der overholder Paris aftalen (holde den globale temperaturstigning til 1,5 grad).
  Snak om graferne og hvad de faktisk fortæller.
 3. Rund af.

Formål: KOMMER SNAREST

Lektier:

Timeplan:

 1. Læreren præsenterer forløbet.
  - Fxxx….
 2. Med sidemakkeren; snak samme om Stream og løs i samarbejde opgave 409:
 1. Læreren gennemgår teori for energiproduktion i en vindmølle.
 2. To og to; Løs opgave 403 - Hvor meget energi kan man få ud af en vindmølle?:
 1. I plenum; Saml op og sammenlign resultater.
 2. To og to; Løs opgave 301 - Lav et fossilfrit Danmark:
 1. I plenum; snak om hvordan omstillingen til et fossilfrit Danmark vil kunne lade sig gøre, og hvilke andre tanker i gør jer om det.

Forløb i fysik i forhold til Undervisningsministeriets vejledning

Hvilke faglige mål og dele af kernestoffet (jf. uvm vejledningen) der kan vinges af i forbindelse med forløbet, afhænger af, hvordan du som lærer vinkler forløbet. Relevante punkter fra vejledningen er samlet nedenfor.

Faglige mål og fagligt indhold i forløbet niveau A (jf. uvm vejledning 2020)

AFSNITTET VIL BLIVE UDDYBET SNAREST